پایان نامه مقايسه تفاوت ويژگي‌هاي شخصيتي دانشجويان پسر رشته‌هاي كامپيوتر روانشناسي و معماري
پایان نامه مقايسه تفاوت ويژگي‌هاي شخصيتي دانشجويان پسر رشته‌هاي كامپيوتر روانشناسي و معماري

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد رودهن

پايان نامه جهت اخذ كارشناسي در رشته روانشناسي عمومي

 موضوع:

مقايسه تفاوت ويژگي‌هاي شخصيتي دانشجويان پسر رشته‌هاي كامپيوتر روانشناسي و معماري

 استاد راهنما:

سركار خانم فرح لطفي كاشاني

نگارش:

محمد درگاهي خانقاه

 چكيده……………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: طرح تحقيق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 3

موضوع تحقيق…………………………………………………………………………………………… 4

مساله‌هاي تحقيق………………………………………………………………………………………… 5

هدف و اهميت تحقيق…………………………………………………………………………………… 5

فرضيه تحقيق…………………………………………………………………………………………….. 7

مشخص كردن متغيرها……………………………………………………………………………….. 7

تعريف مفاهيم و اصطلاحات………………………………………………………………………… 8

فصل دوم: ادبيات تحقيق

تاريخچه و تعريف…………………………………………………………………………………….. 11

شكل‌گيري شخصيت…………………………………………………………………………………. 13

عوامل ارثي……………………………………………………………………………………………… 14

عوامل محيطي………………………………………………………………………………………….. 15

نظريه‌هاي شخصيت………………………………………………………………………………….. 21

نظريه روان پويايي……………………………………………………………………………………. 21

ارزيابي……………………………………………………………………………………………………. 24

نظريه صفات……………………………………………………………………………………………. 26

نظريه يادگيري…………………………………………………………………………………………. 30

نظريه پديدار شناختي………………………………………………………………………………… 34

ديدگاهي در مورد ديدگاهها……………………………………………………………………….. 40

ارزيابي شخصيت……………………………………………………………………………………… 41

طبقه‌بندي آزمونها…………………………………………………………………………………….. 42

انواع آزمونها…………………………………………………………………………………………… 46

فصل سوم: روش تحقيق

روش و نوع تحقيق……………………………………………………………………………………. 50

جامعه تحقيق……………………………………………………………………………………………. 51

نمونه و روش نمونه‌گيري…………………………………………………………………………. 51

ابزار تحقيق……………………………………………………………………………………………… 52

روش اجرا………………………………………………………………………………………………. 53

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

جدول خي دو…………………………………………………………………………………………… 57

تفسير……………………………………………………………………………………………………… 59

فصل پنجم: خلاصه بحث و نتيجه‌گيري

خلاصه بحث……………………………………………………………………………………………. 61

محدوديتها و مشكلات……………………………………………………………………………….. 62

پيشنهادات……………………………………………………………………………………………….. 63

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………… 64

پيوست نمونه پرسشنامه اجرا شده…………………………………………………………….. 67

 

چكيده

موضوع تحقيق حاضر عبارت است از مقايسه تفاوت ويژگي‌هاي شخصيتي دانشجويان پسر رشته‌هاي كامپيوتر، روانشناسي، معماري. فرض تحقيق نيز عبارت است از اينكه بين ويژگيهاي كامپيوتر، روانشناسي، معماري رابطه وجود دارد. جامعه مورد مطالعه تمامي دانشجويان مشغول به تحصيل در رشته‌هاي كامپيوتر، روانشناسي و در دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن است، و نمونه تحقيق از هر گروه تحصيلي به تعداد 30 نفر انتخاب شده كه مجموعاً 90 نفر مي‌باشند. ابزار مورد استفاده آزمون شخصيت آيزنك است بر طبق استف اده از روش آماري جدول خي2 فرض تحقيق شد بدين معني كه دانشجويان هر رشته ويژگيهاي شخصيتي خاصي دارند.

فصل اول

طرح تحقيق

1-1- مقدمه

برخي از روان‌شناسان اروپايي و آمريكايي هر وقت مي‌خواهند از ريشه‌هاي اختلاف نظر دراره موضوعي حرف بزنند از داستان «پيلي در تاريكي» مولوي مثالي مي‌آورند. داستاني كه در آن سه نفر كه تا به حال فيل نديده‌اند در اطاقي تاريك فيلي را لمس مي‌كنند و براساسآن قسمت از بدن فيل كه به دستشان مي‌آيد تصويري خاص و مطابق شناخت خود، از فيل عنوان مي‌كنند.

اين داستان، در مورد روان‌شناسان مصداق دارد. آنها بنا به اطلاعات اوليه خود و بنا به ديدگاه خاصي كه دارند اشخاص را به صورتهاي مختلف در نظر مي‌گيرند. از آنجا كه نمي‌توان شخصيت را به طور عيني لمس كرد و كليت آن را يكسان در نظر گرفت، مفاهيم مربوط به آن مانند داستان لمس فيل در تاريكي است. (گنجي، 1385).

نظريه پردزاان، شخصيت را به صورتالگوهاي رفتاري تقريباً ثابت و الگوهاي فكري و هيجاني تقريباً ثابت كه از شخصي به شخص ديگر تغيير مي‌يابند، تعريف مي‌كنند. اين رفتارها شيوه سازگاري فرد با الزامهاي زندگي را نشان مي‌دهند. پس مي‌توان گفت كه شخصيت يعني فرقهاي رفتاري مشاهده شده در افراد. (گنجي، 1385).

از آنجا كه رشته‌هاي تحصيلي و در نتيجه رشته‌هاي شغلي متفاوت داراي ويژگيهاي متفاوتي هستند كه هر كدام از آنها با جنبه‌اي خاص از شخصيت يك فرد سازگار است،‌ به نظر مي‌رسد لازم است كه بين ويژگيهاي شغلي و ويژگيهاي شخصيتي فرد هماهنگي وجود داشته باشد تا پيشرفت در كار حاصل آيد. امروزه به موازات گسترش اجتماعات و رشد جمعيت، تعداد افراد لازم‌التعليم افزايش پيدا كرده و همچنين با پيشرفت علوم و تكنولوژي، تخصص و مهارت در كار نيز مورد تأكيد قرار گرفته است و بنابراين برخلاف گذشته مشاغل از طريق استاد- شاگردي و توسط پدر به فرزند تعليم داده نمي‌شود و به فردو خصايص ويژه‌اش توجه مي‌گردد.

امروز اساس فلسفه راهنمايي براي تعيين شغل به دو اصل استوار است:

الف- تفاوتهاي فردي

ب- نيازهاي جامعه. (نيكزاد، 1383)

تفاوتهاي فردي بر دو گونه‌اند: تفاوتهاي بين فردي و درون فردي. همانطور كه به ظاهر دو نفر را نمي‌توان پيدا كرد كه كاملاً شليه يكديگر باشند، افراد از لحاظ استعداد، رغبت و توانايي با هم يكسان نيستند و آنچه مدنظر اين تحقيق است همين تفاوتهاي درون فردي ناشي از شخصيت است و بررسي اين مسأله كه آيا در حال حاضر براي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي از گروههاي تخصصي مختلف اين مسأله مورد توجه قرار مي‌گيرد يا خصوصيت شخصيتي دانشجويان رشته‌هاي كاملاً متفاوت داراي توزيع يكساني است، به عبارتي آيا متناسب بودن ويژگيهاي رشته تحصيلي و شخصيتي به عنوان يك شاخص در انتخاب رشته درسي مدنظر قرار مي‌گيرد يا خير؟

2-1 موضوع تحقيق

موضوع تحقيق حاضر بعرت است از: مقايسه تفاوت ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان پسر در گروههاي تحصيلي كامپيوتر، روانشناسي، و معماري.

3-1 مسأله‌هاي تحقيق

مسأله‌هاي تحقيق حاضر به قرار زير است:

آيا ويژگي‌هاي شخصيتي مي‌تواند در انتخاب رشته تحصيلي مؤثر باشد؟

آيا دانشجويان مشغول تحصيل در رشته‌هاي خاص داراي ويژگيهاي شخصيتي يكساني هستند؟

آيا بين ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان رشته‌هاي مختلف ارتباط معني‌داري وجود دارد؟

4-1 هدف و اهميت تحقيق

هر كسي شخصيتي دارد و شخصيت فرد به تعيين محدوديتها، موفقيتها، خوشيها و خرسنديها در زندگي و به شكل‌گيري بسياري از جنبه‌هاي زندگي كمك مي‌كند.

شخصيت فرد مي‌تواند انتخابهاي او را محدود كند يا آن را گسترش دهد و مانع از سهيم شدن فرد در تجربه‌هاي خاص با ديگران شود يا او را قادر سازد تا اكثر تجربه‌ها را داشته باشد.

بسيار ساده‌لوحانه خواهد بود اگر بگوئيم مي‌توانيم كل ويژگيهاي شخصيتي يك فرد را با بكارگيري اصطلاحات مبهمي مانند فوق‌العاده جمع‌بندي كنيم. موضوع به قدري پيچيده است كه نمي‌توان با چنان توصيفات ساده‌اي آن را بيان كرد، زيرا انسانها در شرايط گوناگون و در برابر شرايط متفاوت، بسيار پيچيده و تغيير پذير هستند. (سيد محمودي، 1387).

روان‌شناسان هميشه با دقت فراوان و در نظر داشتن آنچه گفته شد، سعي در شناسايي خصوصيات شخصيتي افراد دارند تا شايد بتوانند دليل اعمال، گفتار و انتخابهاي اشخاص را بهتر درك كنند. انتخاب رشته تحصيلي نيز يكي از انتخابهاي مهم زندگي است. كه اگر بتوان ارتباطي بين ويژگيهاي رشته تحصيلي و خصوصيات افراد يافت، مي‌توان راهنمايي صحيحي به دانش‌آموزاني كه در آستانه انتخاب رشته دانشگاهي هستند كرد.

تا قبل از انقلاب صنعتي و ورود ماشين به صحنه حيات اقتصادي انسان، تعليم و تربيت بيشتر جنبه تفنني داشت و مشاغل اغلب از طريق اجدادي تعليم مي‌شد، نه به فرد و خصايص ويژه‌اش توجه مي‌شد و نه جنبه‌هاي مختلف زندگي اقتصادي و اجتماعي تنوع و پيچيدگي امروز را داشت. اما امروزه با توجه به سطح وسيع نيازهاي اجتماعي و رشد توقعات شخصي و ضرورت رضايت شغلي، يك انتخاب صحيح از اهميت زيادي برخوردار شده است. (نيكزاد، 1383).

متأسفانه در كشورهايي نظير كشور ما: روي سوابق تاريخي، در گذشته از كار يدي كمتر استقبال شده و ايده‌آل هر شاگردي [در دوره‌هاي معاصر] درس خواندن و راه يافتن بهعرصهتحصيلات دانشگاهي است. درضمن، شناسايي ويژگيهاي شخصيتي از طريق آزمونها امري امكان‌پذير است و از آنجا كه اين ويژگي‌ها، چنانچه گفته شد، شاخصي مهم در انتخابهاي فرد است مي‌توان با درك صحيح از تأثير و تأثر احتمالي اين عامل بر انتخاب رشته تحصيلي، دانش‌آموزان و دانشجويان رادر اين مهم به نحو ارزنده‌اي ياري داد.

در اين تحقيق سعي شده است تا حد امكان به روشن كردن ويژگيها و تعاريف و جنبه‌هاي مختلف شخصيت پرداخته شود تا دست‌يابي به اهداف امكان‌پذير دست يافتني‌تر گردد.

5-1 فرضيه تحقيق

فرضيه تحقيق حاضر به قرار زير است:

بين ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان پسر در رشته‌هاي: كامپيوتر- روانشناسي، معماري و رابطه وجود دراد.

فرضيه صفر: يك ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان پسر در رشته‌هاي گرافيك- روانشناسي و معماري رابطه وجود ندارد.

فرضيه خلاف: يك ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان پسر در رشته‌هاي گرافيك- روانشناسي و معماري رابطه وجود دارد.

6-1 مشخص كردن متغيرها

متغير مستقل: ويژگيهاي شخصيتي

متغير وابسته: رشته تحصيلي

متغير تعديل كنند: در اينجا متغير تعديل كننده جنسيت پسر در نظر گرفته شده است.

متغير كنترل كننده: در اين تحقيق به دليل در نظر نگرفتن محدوده سني متغير كنترل كننده وجود ندارد.

متغير مزاحم: متغيرهاي مزاحم در اين تحقيق مي‌تواند ميزان تحصيلات والدين، سطح انتظار والدين از فرزندانشان در انتخاب رشته تحصيلي و طبقه اجتماعي- اقتصادي باشد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است